1 Νομοθεσίες
Ανελκυστήρα

Νομοθεσίες - Προεδρικά Διατάγματα

ΦΕΚ 2604/Β/2008, Άρθρο 15
Οι νέοι ανελκυστήρες που εγκαθίστανται σε κτίρια με άδεια οικοδομής μετά την 01/07/1999 υπόκεινται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, 95/16/ΕΚ (σήμανση CE) και οφείλουν να πιστοποιούνται από Κοινοποιημένο Φορέα Ελέγχου πριν την έναρξη λειτουργίας τους.
Όλοι οι υφιστάμενοι (παλαιοί) ανελκυστήρες θα πρέπει να ελεγχθούν από Φορέα Ελέγχου σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία (ΚΥΑ Φ.Α./9.2/ΟΙΚ. 28425/ ΦΕΚ 2604/Β/2008).ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 02-03-2011
Εφαρμογή της νομοθεσίας καταχώρησης ανελκυστήρων από τις υπηρεσίες των Δήμων, κατ” εφαρμογή της ΚΥΑ οικ. 28425/1245/22.12.08 (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.2008) για τους ανελκυστήρες.


ΦΕΚ 2604/Β΄/22.12.2008
Αριθμ. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ. 28425
Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων.


ΦΕΚ 40-Α 16/07/15 Νόμος 4334
Aλλαγή συντελεστή ΦΠΑ
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 40-Α 16/07/15 Νόμος 4334 από τις 20 Ιουλίου 2015 ο συντελεστής του ΦΠΑ για την συντήρηση και επισκευή των ανελκυστήρων στους πελάτες λιανικής ( ιδιώτες – πολυκατοικίες ) αλλάζει από το 13% που ήταν στο 23%.

2 Νομοθεσίες
Διαχείριση Πολυκατοικίων 

Νομοθεσίες - Προεδρικά Διατάγματα

Ν 3741/1929 / Α-4 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΤ ΟΡΟΦΟΥΣ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ)

Αναγνωρίζεται η διηρημένη κατ' ορόφους ή μέρη αυτών ιδιοκτησία επί του αυτού οικοδομήματος.


ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 152/2010

Πολυκατοικία. Η οριζόντια ιδιοκτησία αναλύεται σε αποκλειστική κυριότητα σε όροφο της οικοδομής ή διαμερίσματος αυτού και σε αναγκαστική συγκυριότητα στο οικόπεδο και τα άλλα κοινά μέρη (θεμέλια, πρωτότοιχοι, στέγη, κλπ).


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985 (ΦΕΚ Δ'631)

Τεχνικός Κανονισμός Κατανομής Δαπανών Κεντρικής Θέρμανσης Κτιρίων

ΝΟΜΟΣ 3741 ΤΗΣ 4/9 1929 (ΦΕΚ Α' 4)

Τα κενά διαμερίσματα πρέπει να πληρώνουν κανονικά 100% στα κοινόχρηστα έξοδα (δεν αφορά τα έξοδα της θέρμανσης στις πολυκατοικίες με ωρομετρητές ή θερμιδομετρητές).


ΦΕΚ 2044 - 22/8/2013

Έκδοση και ανάρτηση παραστατικών που αναφέρονται στα κοινόχρηστα πολυκατοικίων.

Ν. 4039/2012 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ

Ο αριθμητικός περιορισμός στη φιλοξενία κατοικίδιων ζώων συντροφιάς σε διαμέρισμα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 71

Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίου - Ορισµοί - Ταξινόµηση Κτιρίων

Υπ' αριθμ. 1023/2/37-ια, Αστυνομική διάταξη υπ' αριθμ. 3 : ΚΟΙΝΗ ΗΣΥΧΙΑ

Ώρες μεσημβρινής και νυκτερινής κοινής ησυχίας - Απαγορεύσεις.
Οι ώρες της μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας καθορίζονται ως εξής: